Class of 1987

AnnMarie Adee Class of 1987
Joe Burton Class of 1987
William Cornell Class of 1987
Greg Flynn Class of 1987
Jeff Heiss Class of 1987
Bill Kirby Class of 1987
Marie Diffley Class of 1987
Joseph Mauro Class of 1987
James “Jim” McCafferty Class of 1987
Janine Pospocil Class of 1987
Susan Spector Class of 1987
Ritchie Walker Class of 1987